JAZ-ZATE/ ME 4 YOU

Povzetek projekta v okviru programa Evropskih skupnosti Erasmus+ (v nadaljevanju Sklep), Razpis E+ 2019, Ključni ukrep 3: Projekti dialog z mladimi : JAZ-ZATE/ ME 4 YOU

Projekt bo spodbujal aktivno participacijo mladih na lokalnem nivoju. Povezal bo mlade in odločevalce v skupnem dialogu in omogočil sodelovanje, ki bo vodilo do konkretnih aktivnosti in željenih ciljev v skupno dobro celotne lokalne skupnosti z možnostjo sodelovanja in obojestranskega prenosa dobre prakse v sosednje občine in v širši nacionalni prostor. Mladim iz lokalnega okolja bo dana možnost, da se seznanijo s posameznimi izzivi lokalnega okolja, si ob tem oblikujejo mnenje ter razvijejo lastne predloge ukrepov na lokalnem nivoju. Slednje bodo lahko mladi v obliki dialoga predstavili odločevalcem na lokalnem nivoju na 3 srečanjih. Srečanja bodo organizirana izključno s participacijo mladih in njihovimi vključevanji v procese odločanja v javni sferi. Srečanja bodo vsebinsko vključevala različne tematike, ki jih prepoznavamo kot ključne za mlade v občini in jih želimo izboljšati v dialogu z mladimi. Projekt želimo izvesti z namenom spodbujanja participacije mladih, jim seznaniti z možnostmi organiziranja mladih in vključevanja v mladinsko politiko, jim predstaviti pomen njihovega vključevanja v mladinsko politiko ter pridobiti ideje za razvoj lokalne mladinske politike in mladinskega dela s strani mladih, s katerimi bomo lahko izvedli spremembe mladinske politike v občini ter jo nadalje razvijali v dialogu z mladimi. S tem projektom želimo slišati glas mladih in pridobiti njihove ideje za razvoj mladinske politike in projektov za mlade v občini. Pridobljene ideje mladih za razvoj mladinske politike bomo upoštevali in jih posredovali relevantnim deležnikom v lokalnem okolju. Prav tako bomo s projektom iskali povezave z mladinsko politiko EU.

Cilji tega projekta so povezani z omenjenimi cilji dialoga mladih in bodo odgovorili na probleme mladih v občini ter pripeljali do možnih izboljšav in/ali rešitev v spremembah obstoječega stanja v navezavi skupnih iskanj z odločevalci lokalne politike:

  • spodbuditi mlade k organiziranju in jim predstaviti možnosti participacije v lokalnih okolju za razvoj lokalnih mladinskih politik;
  • pridobiti ključne ideje za razvoj mladinskih politik na treh omenjenih tematskih področjih (pridobiti vsaj 3 ideje za vsako od omenjenih področij);
  • oblikovati izhodišča za oblikovanje lokalne strategije za mlade v sodelovanju z mladimi, ki bo predstavljena lokalnim odločevalcem (županji, Občinski upravi in občinskemu svetu; - spodbuditi mlade k oblikovanju lokalnega mladinskega sveta;
  • mladim predstaviti možnosti za vključevanje v mladinsko delo in mladinsko politiko (Erasmus+) in pomen le-tega za njihov osebni razvoj ter kariero.

Mladi bodo postali oblikovalci lokalne politike in aktivni oblikovalci lastne prihodnosti. Usvojili in/ali nadgradili bodo kompetence, pridobili znanje in veščine o aktivni participaciji v družbeno življenje, pridobili bodo izkušnje, spoznali dobre prakse.

Odločevalci na lokalnem nivoju bodo dobili zbir predlogov, potreb, idej, želja mladih za kakovostno delo na področju dela z mladimi in za mlade. Občina bo kot partner pridobila mnenje družbene skupine, na kateri temelji družbeni razvoj. Dana bo osnova za oblikovanje strategije mladih v lokalni skupnosti, ki jo bodo skupno oblikovali in predstavili občinskemu svetu v obravnavo in sprejem. Z oblikovanjem in sprejemom razvojnih dokumentov lokalne skupnosti na področju mladinskega dela bo zagotovljen vpliv razvoja posameznika in družbe kot celote. Predlogi mladih, dobra praksa, ki bo izšla iz projekta in skupni glas mladih in odločevalcev bo posredovan v sosednje okolje.

Sodelujoči prijavitelji: Razvojni center Divača in Občina Divača

 Vabilo

projekt-logos